ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
43,889,794
24,051,562
27,408,214
26,245,880
25,636,860
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
43,889,794
24,051,562
27,408,214
26,245,880
25,636,860
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
996,732
856,539
132,598
134,276
136,019
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި
790,247
663,719
654,285
593,102
561,324
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
41,485,332
21,919,529
26,009,556
24,906,727
24,327,742
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި
617,483
611,775
611,775
611,775
611,775
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކި
-
-
-
-
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް