ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
819,807,523
2,068,391,614
5,214,892,886
2,145,542,658
2,135,996,832
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
520,343,377
1,290,042,044
4,787,567,394
1,695,358,236
1,626,193,236
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
446,505,540
1,231,277,952
4,626,100,000
1,542,100,000
1,542,100,000
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
70,350,778
55,707,938
159,365,776
151,680,774
82,515,774
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
3,487,059
3,056,154
2,101,618
1,577,462
1,577,462
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
-
-
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
-
-
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
-
-
-
-
-
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
299,464,146
776,621,615
403,501,992
402,537,422
438,333,096
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ބައިލެޓްރަލް
171,395,942
90,561,622
30,196,310
35,962,254
35,962,254
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-މަލްޓިލެޓްރަލް
128,068,204
685,316,968
373,305,682
366,575,168
402,370,842
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
-
743,025
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ
-
1,727,955
23,823,500
47,647,000
71,470,500
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
-
1,354,154
23,823,500
47,647,000
71,470,500
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
-
373,801
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
-
-
-
-
-
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް